Školení BOZP Prostějov

Význam bezpečnosti na pracovišti není jistě potřeba zdůrazňovat. Přesto ne všichni zaměstnavatelé dodržují předpisy BOZP tak, jak by měli. Aby všichni lidé na pracovištích byli informováni o všech jejich náležitostech, musí být prováděna školení.

Ochrana zdraví zaměstnanců

Dodržováním pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a požární ochrany chráníme zdraví všech osob, které se nachází v místě výkonu práce, a zároveň předcházíme haváriím a poruchám, které mohou negativně ovlivnit ekonomické výsledky firmy. S ochranou zdraví zaměstnanců se setkáváme již v dávnější minulosti. Na území tehdejšího Rakouska - Uherska byla v 19. století zavedena ochrana pracujících dětí a stanovena maximální pracovní doba na 10 hodin denně.

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti

Dnes je péče o zdraví pracujících dána zákonem. BOZP je obsažena ve více než 80 právních předpisech a velkém počtu technických norem. Jde o mezivědní obor, který tvoři celá řada oblastí a problematik. Mezi ně patří vyhledávání a vyhodnocování rizik při práci, technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, hygiena, zakázané práce a pracoviště či bezpečnost technických zařízení. Najdeme zde také vymezení pracovně - lékařských služeb, poskytování osobních ochranných prostředků a ergonomii. Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti se zabývá rovněž pracovními úrazy a nemocemi z povolání, bezpečnostním značením a signály a školením zaměstnanců. Problematika BOZP je spojena s požární ochranou, krizovým managementem a firemní ekologií. Protože je Česká republika od roku 2004 členem Evropské unie, řídí se bezpečnost práce evropskými směrnicemi. Závazná je předevšim směrnice 89/391/EU z června 1989. Požadavky na zajištění BOZP vyplývají z právních a ostatních předpisů, vyhledání vyhodnocených rizik a kategorizace prací.

Školení BOZP

Zaměstnavatel je povinen své zaměstnance z BOZP pravidelně školit. Školením musí projít každý pracovník. Zákoník práce sice blíže nespecifikuje jeho obsah, ale je v zájmu každého zaměstnavatele upozornit své zaměstnance na možná nebezpečí na pracovišti a tak eliminovat jejich úrazovost a nemocnost. Školení BOZP je nezbytné, pokud pracovník prvně nastupuje do práce, při změně jeho pracovního zařazení, druhu práce nebo používání výrobních a pracovních prostředků. To se týká rovněž lidí zaměstnaných formou dohod. Zákoník práce neupřesňuje dobu, za jakou mají být zaměstnanci z BOZP přeškolování. Doporučuje se opakovat školení každé dva roky. To provádí buď sám zaměstnavatel, nebo si zajistí BOZP u některé ze specializovaných firem. Na střední Moravě k nim patří BOZP Prostějov. Tato firma Vám pomůže nejen se školením pracovníků, ale obrátit se na ní můžete také ve věci kompletního servisu včetně požární ochrany, zpracování dokumentace, revize elektrických spotřebičů a hasicích přístrojů nebo zastupování u kontrol. Její pobočky najdete také v Mohelnici a Olomouci. Pokud potřebujete poradit v oblasti BOZP, či přímo máte zájem o některou z výše uvedených služeb, neváhejte a kontaktujte tuto firmu na telefonu 777 929 770 nebo elektronicky na e-mailové adrese** info@energom.cz**. Více informací se dozvíte na jejich webových stránkách** http://www.bozp-prostejov.cz/**.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5136 (magazinolomouc.cz#95)


Přidat komentář