Právnické služby Olomouc

Oblast práva je rozsáhlá a bývá často novelizována. Proto se mnohým zdá být orientace v ní složitá. Advokáti z právnických firem nám mohou pomoci vyznat se ve spleti zákonů. Jejich služeb mohou využít fyzické i právnické osoby.

Právní služby

Snad každý z nás přijde někdy do styku s právem, ale málokdo se dobře vyzná ve spoustě zákonů, které na území České republiky platí. Můžeme však využít služeb právnických firem, kde nám zkušení advokáti poradí v našich záležitostech souvisejících s právem.

Dělení práva

Právo dělíme na veřejné a soukromé. První zmiňované se zabývá právními vztahy mezi občanem a státem. Soukromé právo upravuje vztahy mezi fyzickými či právnickými osobami.

Trestní právo

Trestní právo řeší veřejně právní vztahy narušené trestními činy. Dělíme jej na hmotné a procesní. Hmotné trestní právo nám určuje, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti a tresty či ochranná opatření, které lze uložit. K možným trestům patří odnětí svobody, domácí vězení, obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, pokuta, zákazy činnosti, pobytu nebo vstupu na sportovní a kulturní akce, ztráta čestných titulů, vyznamenání a vojenských hodností a v případě cizinců vyhoštění z České republiky. Mezi ochranná opatření patří léčení, zabezpečovací detence, zabrání majetku a ochranná výchova. Trestní právo procesní reguluje průběh trestního řízení. To se skládá z přípravného řízení, předběžného projednání obžaloby, hlavního líčení a odvolacího a vykonávacího řízení.

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení obsahuje právní předpisy týkající se hmotného zabezpečení a služeb poskytovaných státem občanům, jejichž sociální práva daná ústavou jsou ohrožena například v souvislosti se ztrátou zaměstnání.

Rodinné právo

Rodinné právo je částí soukromého práva. Upravuje vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Je to souhrn právních norem upravujících vztahy osobní povahy včetně majetkových. Setkáme se s ním při rozvodu manželství, stanovení vyživovací povinnosti, právech dětí či při náhradní rodinné péči.

Pracovní právo

Pracovní právo se zabývá vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Obsahuje vymezení pojmu závislé práce, pracovních podmínek zaměstnanců a ochrany jejich zdraví. Pracovní právo se řídí zákoníkem práce, zákonem o kolektivním vyjednávání a zákonem o zaměstnanosti. Závislá práce je definována jako osobní výkon zaměstnance podle pokynů zaměstnavatele za mzdu, plat nebo odměnu ve stanovené době a na dohodnutém místě. Kolektivní spory vznikají mezi odbory a zaměstnavatelem. Jedním ze způsobů řešení problémů je stávka. Je to jedno ze základních práv daných Listinou základních práv a svobod. Stávka je klasifikována jako překážka v práci na straně zaměstnance a tudíž za ní nepřísluší mzda.

Obchodní právo

Obchodní právo upravuje majetkoprávní vztahy podnikatelů. Ve vymezeném rozsahu se dotýká i relací mezi nepodnikatelskými subjekty a mezi podnikatelem a státem například** úpravou obchodního rejstříku**. Obecná část je obsažena v první části obchodního zákoníku. Obsahuje právní ustavení podnikatelů a jejich jednání a účetnictví, obchodní firmu, práva na označení a obchodní rejstřík. Zvláštní část upravuje například právo obligační, soutěžní, průmyslového či jiného duševního vlastnictví či obchodních společností.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5148 (magazinolomouc.cz#50)


Diskuze a zkušenosti

Andrea Sedláčková | 23.10.2013 13:40
Re: Právnické služby Olomouc Dobrý den pane doktore, chtěla jsem se zeptat jestli se věnujete i obchodním známkám. Potřebovala by jsem podat moji značku, kterou používám a nechci ať ji zněužije konkurence. Na vašich www stránkách jsem to nenašla, tak se raději ptám.


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat